Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů


Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („InfZ“) a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli tento sazebník, na jehož základě bude požadována úhrada za poskytování informací:

1. Sazba za pořízení jednostranné kopie nebo tisku

A4 jednostranně 2,50 Kč/ks A4 oboustranně 3,50 Kč/ks A3 jednostranně 3,00 Kč/ks A3 oboustranně 4,00 Kč/ks Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než A4 nebo A3 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A3.

    Sazba za pořízení kopie do elektronické podoby

A4 jednostranně 1,00 Kč/ks A4 oboustranně 1,00 Kč/ks A3 jednostranně 1,00 Kč/ks A3 oboustranně 1,00 Kč/ks Výše úhrady za pořízení kopie – skenu dokumentu v sobě nezahrnuje činnost zaměstnance KITT6, příspěvková organizace, která je spojena s anonymizací dokumentu. Tato činnost je stanovena v časovém poměru k průměrné hodinové sazbě platu zaměstnance podle bodu 4.

2. Sazba za technické nosiče dat

(pokud tuto formu žadatel vyžaduje): 1 ks CD 7,00 Kč 1 ks DVD (4,7 GB) 10,00 Kč V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Sazba za odeslání informace žadateli

Poštovné se předepisuje podle skutečných nákladů podle aktuálních tarifů České pošty, s.p. Informace se poštou odesílá doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, je-li nutný doklad o doručení. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů spojených s odesláním informací žadateli prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb uplatňována.

4. Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 400,- Kč. Tato sazba odráží průměrný hodinový plat zaměstnance města odvozený od ročních mzdových nákladů na platy všech zaměstnanců města, se započtením odvodů na zdravotní a sociální pojištění V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude sazba úhrady stanovena jako součet sazeb úhrad připadajících na každého z nich. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informace jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), jsou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

5. Osvobození od úhrady nákladů

Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje (s výjimkou zasílání informace prostřednictvím technického nosiče, pokud tuto formu žadatel vyžaduje). Nepřesáhnou-li náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně. Úhrada za poskytnutí informace se požaduje v případě, že jde o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí, pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 InfZ). Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se nepovažuje vyhledání informace celkově kratší než 1 hodina.

6. Forma úhrady

Bezhotovostně – na účet č. 6540884369/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82, s uvedením variabilního symbolu dle přiděleného jednacího čísla žádosti a konstantního symbolu 558

7. Určující podmínky

Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 Sazebníku, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ceny uvedené v tomto sazebníku se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, neboť tuto službu KITT6, příspěková organizace nevykonává. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady částku nezaplatí, jeho žádost bude odložena (ve smyslu § 17 odst. 5 InfZ). Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů schválil ředitel KITT6 příspěvkový organizace dne 14. 11. 2023 a nabývá účinnosti dne 29. 11. 2023, kdy byl vyvěšen na webu KITT6, příspěková organizace.