Povinně zveřejňované informace

1. Název KITT6, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace "KITT6, příspěvková organizace", byla zřízena ke dni 18.9.2023 usnesením Zastupitelstva městské části č.ZMČ-0165/23 včetně zřizovací listiny. Hlavním účelem příspěvkové organizace je zajištění ICT služeb pro městskou část Praha 6 a její organizace. Mezi hlavní činnosti patří tvorba ICT strategie, řízení architektury systémů, zajištění ICT rozvoje, naplňování koncepce Smart City, zajištění provozu ICT včetně podpory uživatelů a centrálního nákupu ICT a zajištění metodické podpory a vzdělávání v oblasti ICT a výkonu veřejné správy.
3. Organizační struktura Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán.
4. Kontaktní spojení -
4.1 Kontaktní poštovní adresa Čs. Armády 601/23, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Shodná s poštovní adresou v předchozím bodě
4.3 Úřední hodiny -
4.4 Telefonní čísla Ústředna: 220 189 111
4.5 Adresa internetových stránek https://kitt6.cz
4.6 Adresa podatelny Shodná s poštovní adresou uvedenou výše. Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD.
4.7 Adresa e-podatelny podatelna@kitt6.cz
4.8 Datová schránka qkxacbf
5. Případné platby lze poukázat na účet 6540884369/0800 Jednotliví plátci a ostatní účely plateb jsou rozlišeni variabilními symboly, které určuje příspěvková organizace
6. IČO 197 12 031
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ19712031, od 3.1.2024
8. Dokumenty -
8.1 Seznam hlavních dokumentů -
8.2 Rozpočet Finanční plán na rok 2024

Střednědobý rozpočtový výhled na léta 2025 - 2026
9. Žádosti o informace Místo: shodné s poštovní adresou v bodě 4.1 Způsob: * ústně => osobně či telefonicky * písemně => individuální podání, elektronickou poštou, prostřednictvím Internetu
10. Příjem podání a podnětů -
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy -
11.2 Vydané právní předpisy nejsou
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Aktuální sazebník
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Nadřízený orgán dosud nerozhodoval o stížnosti, jejímž předmětem by byla výše odměny dle ustanovení § 14a odst. 2 InfZ.
13. Licenční smlouvy -
13.1 Vzory licenčních smluv -
13.2. Výhradní licence
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. -
15. Revizní rada Složení, termíny jednání, programy a zápisy z jednání revizní rady